All visuals of xxxHolic stage play unveiled

All visuals of xxxHolic stage play unveiled

The manga "xxxHolic" by CLAMP will be adapted into stage play from September 17 to 26, 2021 at the Galaxy Theatre in Tokyo and from October 1 to 3, 2021 at the Kyoto theater in Osaka. 

The visuals of the all-male cast in costume had been unveiled Wednesday. 

Engeki xxxHOLiC

Motohiro Ota : Yuko Ichihara

Shogo Sakamoto : Kimihiro Watanuki

Yunosuke Matsushima : Shizuka Doumeki

Ryotaro Akazawa : Himawari Kunogi

Keito Sakurai : Zashiki Warashi

Shunya Ohira : Ame Warashi

Shun Mikami : Jorougumo

Cast 
Motohiro Ota : Yuko Ichihara
Shogo Sakamoto : Kimihiro Watanuki
Yunosuke Matsushima : Shizuka Doumeki
Ryotaro Akazawa : Himawari Kunogi
Juki Suetsugu : Maru (Double cast)
Musashi Maeda : Maru (Double cast)
Rento Nishiyama : Moro (Double cast)
Ren Masutani : Moro (Double cast)
Keito Sakurai : Zashiki Warashi
Yusuke Umezawa : Karasu Tengu
Makoto Endo : Karasu Tengu
Yuya Igarashi : Karasu Tengu
Shunya Ohira : Ame Warashi
Shun Mikami : Jorougumo

 

Source: Official Twitter 
(c) CLAMP - Shigatsu Tsuitachi CO.,LTD. / Kodansha