Musical Yukoku no Moriarty Op. 2 - Daieiteikoku no Shuubun

Musical Yukoku no Moriarty Op. 2 - Daieiteikoku no Shuubun

Native Name
ミュージカル『憂国のモリアーティ』Op.2(オーパスツー)- 大英帝国の醜聞
Original Work
Yukoku no Moriarty (manga)
Performances
Tokyo (Galaxy Theatre)
Kyoto (Kyoto theater)