Ryosuke Takahashi

Ryosuke Takahashi

Native name
高橋良輔

Roles

SSSS.GRIDMAN (2020) : Samurai Calibur