Kandai Ueda

Roles

MANKAI STAGE A3! ACT2! - WINTER 2023 (2023) : Azuma Yukishiro
Sasaki to Miyano (2022) : Taiga Hirano
MANKAI STAGE A3! ACT2! - SPRING 2022 (2022) : Azuma Yukishiro
Mankai Stage A3! - Winter 2021 (2021) : Azuma Yukishiro